– Konkursy

Konkursy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu
15.09.2020
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY,
UL. KS. R. MARKWARTA 7, 85 – 015 BYDGOSZCZ
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

Na podstawie art. ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182 z późn. zm.), Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 1. Kandydat przystępujący do konkursu winien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj. posiadać:
  1. tytuł zawodowy lekarza,
  2. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
  4. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
 2. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, lub kserokopię tych dokumentów, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
  3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
   Kandydat może złożyć dokumenty w formie kopii pod warunkiem ich poświadczenia za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem bądź podpisem z pieczęcią imienną na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postepowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz.

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” w:

sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz

(czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00).

najpóźniej do dnia 17.08.2020 r. godz. 12:00

W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego, lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu WSPR w Bydgoszczy.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba WSPR w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do dwóch tygodni od upływu terminu na składanie ofert. O terminie otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym WSPR w Bydgoszczy kandydaci mogą uzyskać do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. KS. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz, tel. (52) 323 – 04 – 13.

Warunki pracy kandydata wyłonionego w drodze konkursu: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku objętym konkursem, w wymiarze 4/5 etatu, na okres 6 lat, za wynagrodzeniem określonym w umowie o pracę.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

05.08.2020
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
28.07.2020
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
17.07.2020
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
07.05.2020
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego
16.01.2020
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego
10.12.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego
12.11.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
10.10.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego
10.10.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu
19.08.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza-kierowcę
19.08.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego.
17.07.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
08.07.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza-kierowcę
10.06.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierowcę motocykla ratunkowego
14.05.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
10.05.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
17.04.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego
12.04.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
03.04.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
07.03.2019
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych
13.12.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu
04.10.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
06.08.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
25.05.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierowcę motocykla ratunkowego
14.05.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
11.05.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
10.04.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
20.03.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
06.03.2018
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierownika zespołu
09.11.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierownika zespołu
17.10.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierowcę motocykla ratunkowego
21.07.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów, ratowników medycznych – kierowców oraz dyspozytorów medycznych
02.06.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców
04.05.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych
07.03.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców
16.02.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów
31.01.2017
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów
14.11.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców
11.10.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców
23.09.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów i ratowników medycznych – kierowców
13.09.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów i ratowników medycznych – kierowców
06.06.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki systemu
09.05.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów
03.03.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów
24.02.2016
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców
11.09.2015
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowców
07.05.2015
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki systemu
07.11.2014
data zamieszczenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców
07.03.2014
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 z 2011 r. poz. 654) oraz w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umów o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93, poz.592) informuje o

ZAKOŃCZENIU Z DNIEM 5 LUTEGO 2013 R. KONKURSU OFERT O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych-kierowców w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Oferty złożone w związku z planowanym pierwotnie terminem 11 lutego br. zostaną zwrócone bez otwierania.

07.03.2014
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U nr 93, poz.592)
07.03.2014
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U nr 93, poz.592)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy w zespołach systemowych specjalistycznych S1, S2, S3, S4, S5 z lekarzem oraz przez pielęgniarki systemu w ramach działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert.

07.03.2014
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych w zespołach systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty

07.03.2014
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dniem 01.12.2011r,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych – kierowców
w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

07.03.2014
data zamieszczenia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dniem 12.12.2011r,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na pełnienie dyżurów ratowników medycznych na stanowiskach: kierownika zespołów ratownictwa medycznego oraz ratownika medycznego w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

07.03.2014
data zamieszczenia
Unieważnienie konkursu na pełnienie dyżurów ratowników medycznych na stanowiskach: kierownika zespołów ratownictwa medycznego oraz ratownika medycznego w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
01.12.2011
data zamieszczenia
Back to top